ตุลาคมนี้ แจกอีกคนละ 3000

ประเทศไทยตอนนี้ยังคงประสบปั ญ ห าเศรษฐกิจ เนื่องมาจากผลกระทบ โ ค วิ ด 19 ทำให้ประชาชนหลายคนสู ญเ สี ยรายได้ที่จำเป็นไป และล่าสุดวันที่ 2 ก.ย. นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลก ร ะท บ C o v i d 2019 (ศบศ.) ได้มีมติเห็นชอบ ในการอนุมัติมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย วงเงิน 45,000 ล้านบาท สำหรับผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 15 ล้านคน หรือ 3,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่ ว ยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้าทั่วประเทศ โดยรัฐบาลจะช่ ว ยค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ และจ ำกั ดการใช้จ่ายต่อคนเบื้องต้นกำหนดไว้ 100-250 บาทต่อคนต่อวัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือน ต.ค.นี้ และจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 90,000 ล้านบาท

สำหรับร้านค้าจะมุ่งเป้าหมายเป็นรายย่อย แต่ไม่ปิดกั้นร้านสะดวกซื้อ 7-11 และทั้งหมดจะดำเนินการผ่านกลไกการดำเนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อกลับมาเสนอ ศบศ.อีกครั้ง ใน 2 สัปดาห์หน้า ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ขอบคุณ khaosod