ปภ.เตือน พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม 17 จังหวัด

ในช่วงลมม ร สุ มพัดผ่านประเทศไทยตอนนี้ ทำให้ไทยเรามีฝนตกหนั กติดต่อกันในหลายพื้นที่ ซึ่งเสี่ ย งต่อการเกิดน้ำท่วมโดยฉับพลัน รงมถึงน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ในวันนี้เอง (2 กันยายน 2563) ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย รายงานสถานการณ์สาธารณภั ยประจำวันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 18.00 น. ให้ประชาชาได้รับฟัง ดังนี้

สถานการณ์สาธารณภั ย

1.1 จากอิ ท ธิพลร่องม ร สุ มพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับม ร สุ มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนของประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่ 20 ส.ค. 63 – ปัจจุบันทําให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้ําไหลหลาก ว า ตภั ยดินโคลนถ ล่ มและดินสไลด์จํานวน 17 จ.(เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านพะเยาลําปางแพร่ลําพูนอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยตากนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นปราจีนบุรีสิงห์บุรี) 65 อ. 229 ต. 1,020 ม. ประชาชนได้รับผลก ร ะท บ 23,278 ครัวเรือนมีผู้เสี ยชีวิต 4 ราย (จ.น่าน 1 รายลําปาง 2 รายสุโขทัย 1 ราย)ไม่มีผู้ได้รับบา ดเ จ็ บปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟื้นฟูทุกจังหวัด

1.2 แผ่นดินไหววันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 18.52 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 3.13 องศาเหนือลองจิจูด 95.71 องศาตะวันตกบริเวณ off west coast of northern sumatra ประมาณ 536.14 กม.

พย ากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประจําวันที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 05.00 น.พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนั กบางแห่งเนื่องจากร่องม ร สุ มกําลังแ ร งพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับม ร สุ มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ย งภั ยในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ระ วั งอั นต ร า ยจากฝนที่ตกหนั กซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้อนึ่งพายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) ไมสัก บริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย. 2563 โดยพายุนี้ไม่ส่งผลก ร ะ ท บต่อประเทศไทย

ข้อมูลปริมาณน้ําฝนสูงสุดรายภาคเวลา 01.00 น. วันที่ 1 ก.ย. 63 ถึงเวลา 01.00 น. วันที่ 2 ก.ย. 63

ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค(กรมอุตุนิยมวิทย าณวันที่ 2 ก.ย. 63)

สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา(ข้อมูลกรมชลประทานณวันที่ 1 ก.ย. 63) ปริมาตรน้ําในอ่างฯ 33,832 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรน้ําใช้การได้ 10,417 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22) ปริมาตรน้ําในอ่างฯเทียบกับปี 2562 (41,081 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58)น้อยกว่าปี2562จํานวน 7,250 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอ่างฯจํานวน 97.18 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายจํานวน87.06 ล้านลบ.ม. (น้ําไหลลงอ่างมากกว่าน้ําระบาย 87.06 ล้านลบ.ม.) สามารถรับน้ําได้อีก 37,095 ล้านลบ.ม. อ่างเก็บน้ําขนาดใ ห ญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯไม่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใ ห ญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯจํานวน 13 อ่าง (แควน้อยบํารุงแดนแม่มอกอุบลรัตน์ลําตะคองลําพระเพลิงมูลบนลําแซ ะลํานางรองป่าสักชลสิทธิ์ทับเสลากระเสี ย วคลองสียั ดและบางพระ) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30ของความจุอ่างฯจํานวน 21 อ่าง (ภูมิพลแควน้อยบํารุงแดนแม่มอกห้วยหลวงน้ําพุงจุฬาภรณ์อุบลรัตน์ลําตะคองลําพระเพ ลิ งมู ลบนลําแซ ะลํานางรองป่าสักชลสิทธิ์ทับเสลากระเสี ย วศรีนครินทร์วชิราลงกรณคลองสียัดบางพระแก่งกระจานและปราณบุรี)

สถิติอุ บั ติเหตุทางถนนวันที่ 2 ก.ย. 63 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ป ร ะส บภั ยจากรถจํากัดยังไม่รวมข้อมูลสตช. และสธ.)

ขอบคุณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย