ยอดเงินที่สมเด็จพระสังฆราช ประทาน ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ

เป็นอีกหนึ่งเรื่อ งราวที่ชาวโซ ลเชียล ออกความมคิดเห็น แตะติดตามกัน ต้องบขอกครำเดียวว่า สาธุ  ล่าสุด กราบอนุโมทนาสาธุ พระเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน1,300,000 บาท ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 1,300,000 บาท

พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวง่พออลงกต มอบถวายให้พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับทุนช่วยเหลือจากสมเด็จพระสังฆราช ในการประชุมมหาเถรสมาคม

สำหรับวัดพระบาทน้ำพุนั้น ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔ ล้านบาท ซึ่งในบางครั้งเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยๅบาลนั้นไม่เพียงพอ วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย