ศบค.อนุมัติ สมทบเงินจ้าง บัณฑิตจบใหม่

สถานการณ์โควิดในประเทศไทยตอนนี้ ยังคงส่งผลก ร ะ ท บอย่างหนั กต่อคนไทย ทั้งเศรษฐกิจ รายได้ รวมไปถึงการว่างงาน โดยเฉพาะบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่าที่ประชุม ศบศ. การแก้ปั ญ ห าว่างงาน ได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน วงเงิน 23,476.4 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก งบฟื้ น ฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 แสนล้าน โดยที่ประชุมมอบให้ สศช.ไปดำเนินการต่อ เพื่อนำเสนอ เข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

สำหรับโครงการนึ้จะเป็นการจ้างนักศึกษา จบใหม่ จำนวน 2.6 แสนคน ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563-30 ด.ย.2564 ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างงานให้กับลูกจ้าง ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างผ่านธนาคารกรุงไทย

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือน เอกชนและรัฐบาลจะร่วมกันจ่ายค่าจ้างฝ่ายละ 50% ของค่าจ้าง ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้คือ ปริญญาตรีไม่เกิน 7,500 บาทปวส.ไม่เกิน 5,750 บาทปวช.ไม่เกิน 4,700 บาท

ที่มา khaosod