กลับจากภูมิลำเนาฉลองปีใหม่ กลับถูกโรงงานไม่ให้เข้า

เป็ นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า สัวัสดีเีใหม่ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 64 เพจ ชินจัง คาวาซากิ

ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า หนุ่มสาว กลับจากภูมิลำเนาฉล องปีใหม่ ช่วงเช้ าจะเข้ าโรงงาน กลับถูกโรงงานไม่ให้เข้า

ซึ่ง ณ.โร งงานแห่งหนึ่งในร ะยอง ประมาณ 30 ค นที่เข้าทำงานไม่ได้ เรี ยกได้วาไม่ทันตั้งตัวเลยที่เดียว

โพ สต์ดังกล่าว

เข้าทำง านไม่ได้

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ที่แท้เป็นช่วงสถาน กา  รณ์ C V  D1 9 จึงยังเข้าทำงานไม่ได้ต้องทำการกั กตั วก่อนเป็นเวลา 14 วัน

อย่า งไรก็ต ามเป็น กำลังใจให้พนักงานน ะครับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งค รัด

ขอบคุณ ชินจั ง คาว าซากิ