ตรวจสอบเงินเยียวยา 3000 บาท

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยเงินเยียวยาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่  4 ก.ค. 63 เงิ นเยีย วย าโ ควิ ด-19 จำนวน 3,000 บ าท จะโอนเข้า บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หรือ บัต รคนจน แล้ว โดยผู้ถือบัตรฯ ที่มีสิทธิ์จำนวน 1.14 ล้ านคน สามารถกดออกมาเป็นเงิ น ส ดใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Call Center กรมบัญชีกล าง 02 270 6400 ระบุว่า การโอ นเงิ นเข้าบัตรฯ

ในวันพรุ่งนี้ ไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจน เนื่ องจากขึ้นอยู่กับระบบของธนาคารกรุงไทย

ซึ่งค าดว่าจะทยอยโอ นเงิ นเข้าบัตรฯ ตลอดทั้งวัน เพราะมีผู้ได้รับความช่วยเหลือมากถึง 1.14 ล้ านคน

ข้อมูลจาก ศูน ย์ลู ก ค้ าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เบอร์โทรศัพท์ 02 109 2345 เปิ ดเผยว่า

วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันโ อนเ งิน 3,000 บ าทเข้าบัตรฯ และเป็นวันเสาร์ ผู้สิทธิ์รับเงิ นเยี ยวย าจะสามารถตรวจสอบว่า เงิ นเข้าบัตรฯ หรือไม่ 2 วิธี คือ

นำบัตรสวั สดิการแห่ง รั ฐไปตรวจสอบยอดเงิ นที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย

ตรวจสอบผ่านระบบอัตโนมั ติของศู นย์ลู กค้ าสัมพันธ์บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โทร 02 109 2345

ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยโทรเข้าศูนย์ ลู ก ค้ าสัมพันธ์ฯ แล้วกด 1 สำหรับผู้ได้รับบัตรฯ

แล้วหรือต้องการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด 3 ตรวจสอบยอดวงเงิ นคงเหลือ

ถ้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่จะต้องโทรเข้าศู น ย์ลู กค้ า สัมพันธ์ฯ ในเวลาทำการคือ วันจันทร์-ศุกร์

ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. เท่านั้น แต่ในสัปดาห์หน้าติ ดวันหยุดย าว ผู้ถือบัตรฯ

จึงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อีกครั้งในวันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

นางสาววิลาวรรณ พย าน้อย รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆ ษ กกรมบัญชีกลาง

เปิ ดเผยถึงการจ่ายเงิ นเยี ยวย า 3,000 บ าทว่า ตามที่ค ณะรั ฐม น ต รี (ครม.)

มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกร รมการกลั่นกรองใช้จ่ ายเงิ นกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลั งช่วยเหลือ

เยียวย า และชดเชยให้แก่ผู้ถือ บัตรส วัสดิการแห่งรั ฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วย

เหลือจากโครงการใด ๆ ของภ าครั ฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบ าดของโ ร คติ ดเชื้ อโ ควิ ด-19

ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลั งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ถือ บัตรคนจน ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ

จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้ถือบัตรฯ กลุ่มนี้จะได้รับเงิ นช่วยเหลือเยียวย า เดือนละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บ าทต่อคน

โดยผู้มีสิทธิ์รับเงิ น 3,000 บ าท คือ ผู้ถือ บัต รสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 1.14 ล้านคน

ซึ่งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาต รา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรั ฐ

อีกทั้ง ยังไม่เคยได้รับเงิ นช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภ าครั ฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปร าะบ าง

“กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิ กเ งิ นแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลั ง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ

โดยการโอ นเงิ นเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 3,000 บ าท

ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันเวลาราชการ ” โฆษ กกรมบัญชีกลางกล่าว

น ายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลั ง (สศค.) ในฐานะโฆ ษ ก

กระทรวงการ ค ลัง เปิ ดเผยว่า การเปิ ด ลงทะเบีย นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บั ตรคนจ น

รอบใหม่นั้น จะสามารถเปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้หลังจากสถานการณ์โ ควิ ด-19 คลี่คล าย

เพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงงบประม า ณที่ได้รับด้วย

ปัจจุบันกระทรวงการคลั งได้รั บง บประมาณจากรั ฐ เพื่อสนับสนุนค่ าใช้จ่ายผ่ านบัตรสวัสดิการ

แห่งรั ฐประมาณ 40,000-50,000 ล้านบ าทต่อปี ส่วนวงเงิ นงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับการ

ล งทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รอบใหม่นั้น ยังไม่ได้สรุป เนื่ องจากมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือบัตรฯ

ใหม่ เช่น จะพิจารณาตัวเลขร ายได้ของครอบครัวผู้ลงทะเบี ยน แทนการพิจารณาแต่รายได้ส่วนบุคคล

“จำนวนผู้ที่ ลงทะเบี ยนบั ตรคนจน ได้จะมีจำนวนเท่าไรนั้น จะต้องดูหลักเก ณ ฑ์ที่เป ลี่ยนแป ลงไปจากเดิมด้วย

ซึ่งเกณ ฑ์ประเมิ นในครั้งนี้ เปลี่ ยนมาใช้การพิจารณาร ายได้รวมจากครัวเรือน

แทนการพิจารณาร ายได้ร ายบุ คค ลเช่นแต่ก่อน” นายลวรณกล่าว