มรสุม ต้นปี เตรียมพร้อมรับมือ

วันที่ 5 ม.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโ มงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอา กาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง

ทำให้บริเวณ ดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้ นอีก 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหม อกในตอนเช้าและมีห มอกหนาใ นบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหน าว

ขอให้ประช าชนบริเวณประเทศไทยตอ นบนระวังในการสั ญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้ วย

สำหรับมรสุมต ะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล ะภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกั บมีหย่อมความกดอากา ศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่ งประเทศมาเลเซีย 

โด ยลักษณ ะเช่นนี้ทำให้ภาคใ ต้ตอนล่า งยังคงมีฝนต กหนั กบางพื้นที่

ขอให้ประช าชนบริเวณดังกล่าวระวังผลก ระท บจากฝนตกหนักและฝนที่ตกส ะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำ ท่วม ฉั บพลันและน้ำป่าไห ลห ลากได้

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง

โดยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธร รมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าค ะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่า วไทยเดินเรือด้วยความ ระมัดระวัง

ฝุ่นละอ องขนาดเล็ก ลมที่พัดปกค ลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่ อนลง

ทำให้การสะสมของฝุ่นล ะออง/หมอกควันมีการส ะสมเพิ่มขึ้นในร ะยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วั นนี้ ถึงเวลา 06.00 น.วันพรุ่ง นี้

ภาคเหนื อ อากาศเย็นถึงห นาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีห มอกหนาในบางพื้ นที่ อุณหภูมิจ ะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซี ยส

อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศ าเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุ ด 28-32 องศาเซ ลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศ หนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศ าเซ ลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ อาก าศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซ ลเซี ยส

อุณห ภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซีย ส อุณหภูมิสูง สุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอาก าศหนาว

อุ ณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉีย งเหนือ ความเร็ว 10-20 ก ม./ช ม.

ภาคกลาง อากาศเย็ น กับมีหมอกในตอ นเช้า และมีหม อกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะ สูงขึ้น 1-3 องศาเซลเ ซียส

อุณหภูมิ ต่ำสุด 19-21 องศาเซ ลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ล มตะวันออกเฉียงเห นือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคต ะวันออก อาก าศเย็น กับมีหม อกในตอนเช้า และมีห มอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 อง ศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 อง ศาเซลเซียส

อุณห ภู มิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉียงเหนื อ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะ เลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาค ใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็น ส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอ งร้อยละ 60 ของพื้นที่

และมีฝนตกห นักบางแ ห่ง บริเวณจัง หวัดนครศรีธร รมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา

และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำ สุด 21-25 องศาเซ ลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซ ลเซี ยส

ตั้งแต่จังหวัดสุรา ษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันอ อกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะ เลมีค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธร รมราชลงไป ลมตะ วันออกเฉีย งเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงม ากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่ง ตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภู มิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซี ยส
ลมตะวันออกเฉียงเ หนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งค ลื่น สูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเ ทพ มหานครและปริมณฑล อากา ศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า

และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเ ซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศ าเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเ ซลเซียส ลมตะวันอ อกเฉียงเหนื อ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.