เปลี่ยนเป็นเงินบาท กัน แน่นร้าน ราคาทองล่าสุด วันนี้

เป้นอีกหนึ่ง เรื่องราวที่ชาวโซ เชีย ลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ปีใหม่นี้ขอให้สมหวัง กั นทุกท่าน วันที่ 5 มกราคม 2564รายงานว่า สมาคมค้าท องคำรายงาน ราคาท องไทย ครั้งที่ 1 

เมื่อเวลา 09:26 น. โดย ราคาทองล่า สุดในวันเริ่ มต้นปีใหม่นี้ ได้มีการป รับขึ้นมาเพิ่มอีก 100 บาท ทำให้ร าคาแตะสองหมื่นแปดอีกค รั้ง

โดยวันนี้ทองคำแท่ง รับซื้ อ บาทละ 27,300 ขายออกบาทละ 27,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 26,802.88 ข ายออกบาทละ 27,900 บาท

คำแนะนำสำ หรับ ผู้ที่จะซื้อทอ งคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้างนั้ น เรามีคำแนะนำจ าก สคบ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ ผู้บริโภคทุกท่ าน

พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อท องตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายท องต้องติ ดสลากสินค้าถูกต้องและชั ดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

 

1 ร้านท องต้องแสดงราคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณขอ งแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแส ดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็ จอาจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบ อกประเภทสินค้าชั ดเจนว่าเป็นสร้อย แห วน กำไล

3 มีการร ะบุชัดเจนว่า มีเปอ ร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เป อร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เป อร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ น จะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผ ลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา ส มคมผู้ค้าท องคำ