เปิดมาแล้ว คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกเลยว่า ดีมากครับ ล่าสุด วันที่ 4 มกราคม 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการค ลัง รักษาร าชการแ ทนผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

ในฐ านะโฆษกกระทรวงการคลั ง กล่าวถึงก ระแ สข่าวว่าผู้เข้าร่วมโครงการคนละค รึ่ง 15 ล้านคน ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรั ฐบาล 3,500 บาท

และผู้เข้าร่วมโค รงการเราเที่ยวด้ว ยกัน ที่ได้รับสนับสนุนค่ าที่พั ก ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าอี-วอเช อร์จากรั ฐบาล จะต้องนำมาเสียภ าษีเงินได้บุคคลธรร มดานั้น ไม่เป็นความจริง

เนื่อง จากตามมติ คร ม. ได้เห็นชอบตามมติคณ ะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการดังกล่าว โดยระบุว่า

ปร ะชาช นที่ได้รับสิทธิประโย ชน์เงินสนับสนุนที่ภาครั ฐร่วมจ่ายตามโครงกา รคนละครึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธ รรมดา

เช่นเดีย วกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้รับ การเห็นชอบไปก่อนห น้านี้ ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เช่นกัน

ส่วนก ระแ สข่าวที่จะ มีการป รับเพิ่มวงเงินคนละค รึ่งจาก 3,500 บาท เป็น 5,000 บ าทให้ใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนมี.ค.นั้น ทราบว่าเรื่ องนี้เป็นเพียงข้อเ สนอจากภาคเอกชน

ซึ่งคลังยันไม่ได้มีการพิจารณาปรั บเพิ่มแต่อย่างใด โดยยืนยันว่า ปัจจุบันการให้วงเงินคนละครึ่งยังให้ที่ 3,500 บาท ไปจนถึ งวันที่ 31 มี.ค. 64 ตามกำห นดเดิม

 

ทั้งนี้ กรมส รรพากร ได้เตรียมเสนอ ครม. เรื่องประก าศยกเว้ นภาษี ในเรื่องดั งกล่าว ด้วย ซึ่งคาดว่าจะเ สนอ ครม. ในวันที่ 5 ม.ค.นี้