โรงจำนำคนแน่น หลังเทศกาลปีใหม่ 2564 คึกคัก

ต้อง บอกเลยว่า กลั บจากปีใหม่ก็ มีที่นี้และ ที่เ ป็นที่พึ่ง มีอะไรให้ปรึกษาอานำ ซึ่งทั้ งโซเชียลต่างติดตาม และออ กความคิดเห็นกับเรื่องนี้ทั้ วประเทศ

ที่สถานธนานุบ าลเทศบาลเมืองชั ยภูมิ หลังจากเปิดทำ งานเ ต็มรูปแบบ อย่างเป็นท างการของปี  พ.ศ.2564

โดยมีความคึ กคัก ตั้ง แต่เปิด ทำการ หลังประชาชนมีการใช้เงินซื้ อข้าวของฉลองหรืออ อกไปเที่ยวตามสถา นที่ต่าง ๆ

ซึ่ง ในช่วงเทศก าลปีใหม่ จนเงินในก ระเป๋าห มด มีผู้นำสิ่งข องมีค่ ามาใช้บริการจำนำจำนว นม าก เนื่องจากไม่มีเงินหมุนเ วียน หลั งจากเที่ยวจนเงินห มด

สิ่งของที่นำม าจำนำมากที่สุดยังค งเป็นทองรูปพร รณไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ หรือ แหวน ในช่วงที่มี  C V-1 9

เงินต้ นไม่เกิน 5,000บาท 2 เดื อนแรก ไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้นคิดอัต ราดอ กเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ส่วนเ งินต้นเกินกว่า 5,000บาท

คิดอัต ราร้อยละ 1 บาท สำหรับผู้มาใช้บริก ารตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.-26 ก.พ.64 ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบ าลเมืองชัยภูมิ

ส่วนใหญ่จำนำเต็ มราคาเท่าที่จ ะจำนำได้ ขณะที่รั บจำนำ ท อง คำรูปพรรณที่บ าทละ 2 หมื่ นบาท

นอก จากนั้น ยังพ บว่าชาวบ้ านบางราย นำเครื่ องมือทำมาหากิน อุปกรณ์ทำก ารเกษตรจำพว กรถไถนา เครื่องสูบน้ำ

เค รื่องมือช่าง รวมถึงภาชนะเครื่อ งท องเหลือง เข็ มขัดเงิน เครื่องครัว เครื่องใช้ไ ฟฟ้ า ทีวี หม้อหุงข้า ว ที่นำมาจำนำด้วยเ ช่น กั น

โดยปัจจุบันสถานธนา นุบาลเทศบ าลเมืองชัย ภูมิ มีเงินหมุนเวี ยนประมาณ 100 ล้านบ าท มีเงินสำรองอีก 5 0 ล้านบาท

มีเงินเพียงพ อสำหรับให้บริก ารประ ชาชน คาดว่าหลั งเทศกาลปีใ หม่ 2564 จะมีประชาช นมาใช้บริการไม่ ต่ำกว่ า 15 ล้านบาท