ขั้นตอนลงทะบียน รับเงิน 50000 ธนาคารออมสิน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเชียลและคนทั้งประเทศต่างติดตาม และต้องบอกว่า เป็นข่าวดีของคนที่มีปัญหาทางการเงินจริงๆ กับข่านนี้ ล่าสุด  ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงก์กิ้ง ของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปล่อยกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก ไม่ยากส์กว่าที่ค ิด

ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10000 ล้านบาท ออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ แต่หลังจากพิจารณาแล้วพบว่า มีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ออีกครั้ง

สำหรับรายละเอียด สินเชื่อเสริมพลังฐานราก มีดังนี้ บอกเลยว่าง่ายมาก

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินหรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชี พอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชี พค้าขา ย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ cd 19

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

จำนวนเงินให้กู้

ทุกอาชี พให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

ไม่มีหลักประกัน

ค่าธร รมเนียม

ยกเว้นค่าธร รมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

ทั้งนี้ หากการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังไม่เต็มจำนวน และมีความประสงค์จะขอกู้วงเงินที่เหลือภายหลัง จะต้องขอกู้สินเชื่อวงเงินที่เหลือผ่านช่องทางสาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ภาพจาก ธนาคารออมสิน