ตลาด open air อากาศถ่ายเท เว้นระยะห่าง ไม่ต้องปิดตลาด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ไปไอเดีบรที่น่าทำตามจริงๆ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม เพจ ภั ย พิบั ติ 12 ปร ะการ ได้โพ สต์ข้ อความระบุว่า ต ลาดแบบพม่า open air

อากาศถ่ายเทกว่า ไม่จำเป็นต้องปิ ดตลาด สงสารพ่อค้ าแม่ค้าต้องหาเช้ ากิ นค่ำดูแลครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นระเบียบเรีย บร้อย มากๆเลยทีเดียว

โพสต์ดังกล่าว

เป็ นระเบี ยบมาก เรี ยบร้ อบสวยงาม

พ่ อค้าแม่ค้าก็จะได้ไม่ต้ องหยุดขา ย

บ้านเร าก้น่าทำ บ้าง

ชื่นชมตล าดเว้นระยะห่า งของพม่า

เรียกได้สวยงามปล อดภัย แล ะเป็นระเบียบมากๆเลยทีเดียว

ขอบคุณ เพจ ภั ยพิบั ติ 12 ประการ