ผันผืวนต่อเนื่องราคาทอง เปิดตลาดเช้าวันที่ 6 ม.ค.64

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตามและต้องบ อกว่าปั่นกันจริงๆ

สำหรับราคาท องคำวันนี้ 6 ม.ค.64 ราคาเปิดตล าดเช้านี้ ป รับในครั้งที่ 1 ขึ้น 50 บาท เป รียบเทียบกับราค าปิดเมื่อวานนี้

ทองคำแท่งมี ร าคารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บาทละ 27,500 บาท ข ายออกบาทละ 27,600 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านราคาท องรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 26,999.96 บาท ส่วนราคาข ายออกอยู่ที่ 28,100 บาท

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

 

ราคาทอง เปิดตลาดเช้าวันที่ 6 ม.ค.64 เปิดตลาดเช้านี้ปรั บขึ้น 50 บาท ในครั้งที่ 1

อย่างไรก็ตาม ใครที่ต้องการซื้ อขา ยทอง ให้เช็กทิศทางขึ้นลงของทองกันด้วยนะคะ