อดเที่ยวกันเป็นแถว ชลบุรี สั่งปิด เกาะสีชัง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบออกว่า อดเที่ยวกันเป็นแถว

ล่าสุด วันนี้ 6 ม.ค.64 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจ.ชลบุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานก ารณ์ฉุกเ ฉิน จังหวัดชลบุรี

มีคำสั่งเห็นชอบคณะกรรมการจ.ชลบุรี ออกหนังสือคำสั่งด่วนให้งดการเดินทางไป-มา ท่องเที่องเที่ ยวในเขตพื้นที่ อำเภอเก าะสีชัง ตั้งแต่ 6-19 ม.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยให้เจ้าท่าภูมิภาค จ.ชลบุรี กำหนดมาตรการสำ หรับผู้ประกอบ การเรือ ทุกประเภท และให้นายอำเภอเกาะสีชัง 

กำหนดมาตรก ารต รวจสอบคัดกรอง บุคคลที่จะเดินทางไปมาในพื้นที่ ให้สอดคล้องและรองรับ กับมา ตรการ

ปิดสำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีร าชาเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง

พัทย าเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเช่นเดียวกับการออกประกาศให้งดเดิน ทางท่องเที่ยว

และเดินทางไปมาระหว่างเมืองศรีร าชา และเกาะสีชัง

นอกจากนี้ คำสั่งล่าสุด ศบค.กำหนดให้พื้นที่สีแดง ประกอบ 5 จังหวั ดคือ ชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี และตราด

ยกระดับเป็นพื้นที่สีน้ำตาล ที่ต้องมีการคว บคุมการแ พร่กระจ ายของ C V-19 ขั้นสูงสุดและเข้มงวด

โดยผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออก พื้นที่ 5 จังหวัด ต้องมีหนังสืออนุญาตจากพ นักงาน เจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. อีกด้วย

สำหรับสถานการณของผู้ติด C V-1 9 จ.ชลบุรี ล่าสุดพบมีผู้ ติ ดรายใหม่ จ.ชลบุรี รวม 30 คน

แบ่งเป็น อ.ศรีราชา จำนวน 21 บางละมุง 4 พนัสนิคม 2 อำเภอเมือง 2 เกาะสีชัง 1 รวมผู้ติ ดสะสมจำนวน 420 คน กำลังรัก ษาใน รพ.ต่าง ๆ จำนวน 416 ราย รักษาหายกลับบ้านไป 3 ราย

ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก พื้นที่ ที่ประสบปัญหาในภาวะวิกฤตแบบนี้ด้วยนะคะ