คุณหญิงกอแก้ว ถูกสั่งฟ้องแล้ว

จากกรณีพิพา ทค ดีหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำกัด ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 อัยการสูงสุดได้มีคำสั่ งเด็ ดข า ดฟ้ อ งคุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา และพวก ต่อ ศ า ลอาญ ากรุงเทพใต้ ในข้อหาปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม อันสืบเนื่องมาจากการปลอมลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ของนายเกษม ณรงค์เดช ในเอกสารหลายฉบับ และได้นำเอกสารปลอมเหล่านี้ไปใช้ในการโอนหุ้นวินด์ เอนเนอร์ยี่ มาเป็นของตนเองและพวก

คุณหญิงกอแก้ว

โดยคำสั่ งฟ้อ งของอัยการสูงสุดในครั้งนี้ สอ ดคล้อ งกับผลการตรว จพิสู จ น์ลายมือชื่อของกองพิสูจ  น์หลักฐา นกลา ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานรัฐทั้งสองได้ชี้ชัดว่า เอกสารต่างๆ (ที่มีลายเซ็นของนายเกษมฯ เป็นผู้โอน หุ้น และคุณหญิงกอแก้วฯ เป็นผู้รับโอนหุ้ น) เพื่อใช้ประกอบในการโอนหุ้ นวินด์ เอนเนอร์ยี่ของคุณหญิงกอแก้วฯ ทั้งหมดนั้น เป็นการปลอมลายมือชื่อของนายเกษม ณรงค์เดช ทั้งสิ้น

คุณหญิงกอแก้ว