สั่งปิดรีสอร์ทภูทับเบิก วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า หนาวนี้ท่องเที่ยวเงียบเหงาจริงๆ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายวันชัย ชยารมย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในฐานะประธาน ชมรมผู้ประกอบการบนภูทับเบิก

เปิดเผยว่า จากกรณีมีนักท่องเที่ยวจากจ.สมุทรสาคร มาเที่ยวพักค้างแรมในพื้นที่ภูทับเบิกในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 64

และพบว่าป่วยติ ด C V-1 9 ทำให้ เกิดความวิตกขอ งนักท่องเที่ยวและชา วบ้านในพื้นที่

แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำยามาในบริเวณรีสอร์ทที่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเข้าพักแล้ว รวมทั้งรีสอร์ทดังกล่าวได้หยุดให้บริการจนถึงวันที่ 16 ม.ค. 2564

นายวันชัย กล่าวต่อว่า อย่า งไรก็ตาม เพื่อความ ปลอด ภั ยของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่และนักท่ องเที่ยวที่จะเ ข้ามาใช้ ริการสถาน ประกอบ การ

สมาชิกของ ชม รมผู้ ประกอ บการจึงได้ตกลงกันปิ ดให้บริการในส่วนของส มาชิกที่มีอยู่ประมาณ 19 0 ราย

เพื่อทำความสะอาดแล ะเฝ้าระวังผู้ที่มีค วามใกล้ชิดกั บนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวโดยจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64

ทั้งนี้เฉพาะในส่วนขอ งสมาชิกชมรม แ ต่ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนที่อ ยู่บริเวณจุดชมวิวก็ไม่ทร าบว่าจะปิดเป็น แนวทางเดียวกันหรือไ ม่

นายวันชัย กล่าวต่ อว่า การปิดให้บริการนี้ปิ ดเฉพาะสถานประกอบการที่เป็นสมา ชิกของชมรมเท่านั้น ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

ตรงนี้ก็ ยังเปิดให้ท่องเที่ยวได้ต ามปกติ แต่อาจจะไม่ส ะดวกในเรื่องการหาที่พัก ดังนั้นนักท่องเที่ยวท่านใดที่จะมาเ ที่ยวและ พักผ่อนที่ภูทับเบิก

อาจจะต้องโทรศัพท์สอบถามเรื่องที่พักให้ดีเสียก่อน และในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จองที่พักไว้ล่วงหน้า

ทางรีสอร์ทก็จะติ ดต่อกลับเพื่อโอน เงินคืน หรือถ้าหากนักท่อ งเที่ยวประสงค์ที่จ ะเลื่อนวันเข้าพักหลังจากวันที่ 31 ม.ค. 64 ก็สามารถแจ้งกับผู้ประกอบการได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากสถานประกอบการภูทับเบิกจะปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศ าสนาที่ส วยงามบนเขาค้อก็ได้มีประกาศปิดและงดการเข้าชมรว มทั้งการเข้าไปสักการะตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. ถึงวันที่ 17 ม.ค. 64

นอกจากนั้นจ.เพชรบูรณ์ ยังได้มีคำสั่งปิดงดการเข้าเที่ยวชมอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพตั้งแต่วันที่ 6 -31 ม.ค. 64 เ ช่นเดียวกัน