ข่าวดีบัตรทองเพิ่มสิทธิให้อีก

วันนี้ 9 มิ.ย.2564 รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบปรั บเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการตรว จ เพทซีที (PET/CT) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

กำหนดอัตราการจ่ายสนับสนุนค่าบริการตรว จ ในอัตราครั้งละ 3 หมื่นบาท นำร่องเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประเมินระยะของโร คมะเ ร็ งปอ ดชนิดเซล ล์ไม่เล็ก (NSCLC) และการประเมินระยะโร คเริ่มต้นและประเมินการตอบสนองระหว่างให้ย า เค มีบำบัดและหลังสิ้นสุดการรั กษ า สำหรับผู้ป่ว ยโร คมะเร็ งต่อ มน้ำเหลืองชนิดฮอด จ์กิน (HL)

ที่ผ่านมา สปสช. ได้ดำเนินนโยบายการยกระดับบัตรทองใน 4 โครงการ ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการมะเร็ ง รั กษ าที่ไหนก็ได้ที่พร้อม ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการรั ก ษ าโ ร ค มะเร็ งด้วย สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้ป่ว ยมะเร็ งได้รับการวินิจฉัยโร  ค ที่ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

บัตรทอง

การตรว จเพทซีที เป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกันของเครื่อง PET และ เครื่องเอกซเร ย์คอมพิวเตอร์ (CT) เพื่อตรวจดูความผิ ดปกติของเซล ล์ระดับเมตาบอลิซึ ม เป็นการถ่ายภาพทางด้านรั ง สีที่ตรว จวัดอนุภาคโพสิตรอนที่ปล่อยจากผู้ป่ว ยหลังได้รับสา รเภสัชรั งสีเข้าไปในร่างกาย โดยให้รายละเอียดเพื่อนำไปวินิจฉั ยโร คได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินระยะของโรคมะเร็ งได้

ด้าน รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการ สปสช. กล่าวว่า กรมบัญชีกลางจ่ายสิทธิประโยชน์นี้อยู่ในอัตรา 4.5 หมื่นบาท ส่วนตัวได้หารือกับหน่วยบริการแล้วพบว่าอัตราการจ่าย 3 หมื่นบาทนั้น มีเพียงบางหน่วยบริการเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ จึงเสนอให้บอร์ด สปสช. มีมติจ่ายในอัตรา 3 หมื่นบาทในระยะเวลา 6 เดือนแรก จากนั้นให้ติดตามเพื่อประเมินความเหมาะสมของอัตราการจ่ายต่อไป

ขณะที่ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุ สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณที่ใช้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ โดยปีงบประมาณ 2564 จะเบิกจ่ายจากงบค่าบริการกรณีเฉพาะที่กันไว้ จำนวน 880 ล้านบาท และให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามโครงการมะเร็ง รั กษ าที่ไหนก็ได้ที่พร้อม