รอบนี้ไม่มีพลาด คนละครึ่ง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่ างติ ดตามและต้องบอกว่า รอบนี้ไม่ มีคำว่าพลาดแน่ แหม่ รอบที่แล้วนี้รุ่นยิ่งกว่าเล ขท้าย 2ตั วอีก

สำหรับโครงการ คนละครึ่ง เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 3,500 บาท รอบ ใหม่กลางเดือน ม.ค.นี้ คาดเหลือสิทธิ์ปร ะมาณ 1 ล้านสิทธิ์

ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่า วอีกว่า สำหรับโครงการคนละครึ่ งนั้น ปัจจุบันกระทรวงการคลังกำลังรอ สรุปตัวเลข คนละครึ่งร ะยะที่ 2 (เฟส 2) ในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์

ซึ่งจะทราบผลหลังจากวันที่ 14 ม.ค.2564 นี้ที่เปิดให้ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ว่าจะเหลื อจำนวนเท่าใด

โดยหลังจากในเฟสแรก กระทรวงการค ลังทราบตัวเลขแล้วว่ามีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ 500,000 สิทธิ์

เบื้องต้นคาดว่าทั้งสองเฟสจะเหลือสิทธิ์ในโครงการ ประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ ดังนั้นก ระทรวงการค ลังจะนำสิทธิ์ที่เหลือเหล่านี้

โดยมาเปิด ให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่หลังช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้ สำหรับโครงการ คนละครึ่ งเฟส 2 ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนชิงสิทธิ์

ซึ่งรับเงินจำนวน 3,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยภาครั ฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50%

โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อค นตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อ กระ ตุ้ นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ

และ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพค ล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป  มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ