เตรียมเข้าสู่ฤดูหนาว ปลายเดือน ตุลาคม นี้

ใกล้แล้วอีกไม่กี่วัน  วลีนี้เป็น อีหนึงวลีโดนใจหลายๆคน ฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมอ  แต่หนาวนี้มีคนนอนกอดกันยัน  ถ้ามีแล้ว ก็ขอให้กอดกันานๆๆๆ   ซึ่ง ข้อมูลจากศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุฯ กรมอุตุฯ คาดหมายฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ต.ค.63 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ1ถึง2 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือน ก.พ.64 อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21 ถึง 22 องศาเซลเซียส

ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติ 1ถึง2 องศาเซลเซียส ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส. และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.9 องศาเซลเซียส) ส่าหรับอุณหภูมิต่่าที่สุด 10 – 11 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่่าที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 ถึง 18 องศาเซลเซียส

ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือน ธ.ค.63 ถึงปลายเดือน ม.ค.64 ส่าหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมทางด้านฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากบางแห่ง

ซึ่งจะท่าให้เกิดสภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ส่าหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง

แล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งท่าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก่าลังแรงและอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3–4 เมตร

สำหรับเกณฑ์อุณหภูมิต่่าสุดในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็น หมายถึง อุณหภูมิ 16.0 ถึง 22.9 องศาเซลเซียส อากาศหนาว หมายถึง อุณหภูมิ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส และอากาศหนาวจัด หมายถึง อุณหภูมิต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้การคาดหมายดังกล่าว

เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจ่าลองภูมิอากาศและจะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2563 อีกครั้ง ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลอากาศได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุฯ คลิก หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา