สาเหตุที่แท้จริง เลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ คนพิการ

ชาวเน็ตต่างสนใจ ติดตาม จากกรณี กรมบัญชีกลาง ประกาศเลื่อน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิ การ สำหรับ อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เงินยังไม่เข้าวันที่ 10 ก.ย.นี้ ตามกำหนด ชี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด จนเกิดกระแ ส พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล แต่เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 แฟนเพจ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข โพสต์ข้อความว่า

กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน และโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 ก.ย. 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ต่อมา น.ส.วิลาวรรณ รองอธิบดีกร มบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกร มบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามขั้นตอนการดำเนินการ กร มบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือน ก.ย. 2563 พบว่าไม่เพียงพอ

จึงต้องจัดสรรเพิ่มจึงจะสามารถจ่ายได้ โดยห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิทุกท่าน ซึ่งเมื่อได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกร มส่งเสริม การป กคร อง ท้องถิ่น (สถ.) กระทร วงมหา ดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิ การ ให้คนพิ การขององค ์กรป กค รอง ส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ก.ย. 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่ สริมกา รป กคร อง ท้องถิ่น ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563 นี้

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามทาง ได้มีกำหนดในการโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิ การ แล้ว ในวันที่ 22 ก.ย.63 นี้

ขอบคุณ ท้องถิ่นไทย