ครม.เคาะแล้วลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราสวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดรมากเลนยครับพะนะท่าน

ล่าสุดวันที่ 12 ม.ค.64 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบลดค่ าไฟฟ้ า ค่ น้ำประป า

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก CV-19 รอบใหม่

โดยมาตรการเยี ยวย านี้มีระยะเวลา 2 เดือนคือรอบบิลเดือนกุมพันธ์ ถึงมีนาคม 2564 โดยค่ าน้ำประป าของการประปานครหลวง

และการประปาส่วนภูมิภาคจะ ลดลง 10% ส่วนค่ าไฟฟ้ าของ การไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจะลดลงตามอัตร าการใช้เป็ นช่วงๆ

คลิป

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า