ทองคำ วันนี้ล่าสุด ลงลงฮวบ

เป็นอีกหะนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชวียลต่างตจิดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ ราคาผันผวนอยูไ่ตลอกต้องติดตามกันให้ดี  ล่าสุด ราคานั้น ได้ปรับลดลงมาถึง 200 บาท โดยวันนี้ท องคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 24,850 ข ายออกบาทละ 24,950 บาท ส่วนทอ งรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 24,407.60 ขา ยออกบาทละ 25,450 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทอ งคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไป ซื้ อทอ ง ตามร้านทอ งต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขา ยทอ งต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอ ง

1 ร้านทองต้อ งแสดงราคาขา ยทองแท่งและทอ งรูปพรรณข องแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็ จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภ ทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้ อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทอ งเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เ ซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็ นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงา นผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน

ที่มา สมค มผู้ค้าทอ งคำ