เงินเข้าแล้ว เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ตรวจสอบสิทธิ อ่านเลย

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามสำหรับ โครงการ เราชนะ กลุ่มทบทวนสิทธิเราชนะ ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิมาตรการ เราชนะ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปก่อนหน้านี้นั้น ประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผล ไม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และจะมีการโอนวงเงิ นสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

โดยจำนวนเงิ นที่ได้รับในงวดแรกทั้งหมด 4,000 บาท เนื่องจากรวมเ งินตกเบิกด้วย และในงว ดถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบจำนวน 7,000 บาท ตามที่มาตรการกำหนดไว้

วิธีตรวจสอบสิทธิ เราชนะ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ

เราชนะ

3. กรอกข้อมูล เช็คสิทธิเราชนะ ดังนี้

– หมายเลขบัตรประชาชน

– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย

– วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก ตรวจสอบสถานะ

หาก ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงิ นที่จะโอนให้ในแต่ละงว ด

หาก ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

อย่างไรก็ตาม สามารถเช็กสิทธิ์ เราชนะ ได้เลย หากใครได้รับสิทธิ์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ