คลินิกกัญช าทางการแพทย์ เปิดแล้วกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซฌชียลต่าง ติดตามและต้องบอกว่า มีทั้งคุณ และ โท ษ ต้องใช้ให้ถูกต้อง ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนาย กรั ฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทร วงสาธ ารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการใช้กัญช าทางการแพทย์ เพิ่มทางเลือกประชาชน เพิ่มการเข้าถึงอย่างเหมาะสมและปลอดภั ย การนำสารสกัดจากกัญช ามาใช้ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมจะเกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิ ต

โดยเปิดคลินิกบริการกัญช าทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) บูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ในโรงพย าบาลศูนย์ โรงพย าบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม ขณะนี้มี 311 แห่ง ผู้รับบริการ 14,236 ราย รวม 35,495 ครั้ง


ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเนื้อร้าย ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โรคพาร์กินสัน ภาวะปวดประสาทที่ดื้อต่อการรักษ า นอนไม่หลับ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นร้อยละ 70 มีการติดตามอาการผู้ใช้สารสกัดกั ญช า ไม่พบอาการข้างเคียงถึงร้อยละ 98.07

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา หลายแห่งมีนวัตกรรมที่ดี เช่น มีสายตรงรับปรึกษาเกี่ยวกับกั ญช าทางการแพทย์ เชื่อมระบบบริการกับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มีระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษา