กฟภ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เข้าทำงาน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็นกัยมากมายเลย เรียกได้ว่าใครที่ว่างงาน มาดูได้เลยก็ได้งานนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จําหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย ทั้งนี้ กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 จํานวน 20 อัตรา สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยสีารสนเทศ

– เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering)

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดยี

– วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)

– ศาสตร์คอมพิวเตอร์

– การพัฒนาซอฟต์แวร์

– คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (computer&networking engineering)

– เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอื่ สาร

– เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุ กิจ

– เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา

– ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ

– เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม

– การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี

– การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

– การจัดการสารสนเทศ

– การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สารสนเทศเพื่อการจดัการ

– ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

– ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

– สถิติศาสตร์บณัฑิต Commerce andAccountancy Dept / Program :Statistic Field of study (Major) : IT forBusiness

2. วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

– วิศวกรรมวิศวกรรมข้อมูล (DataEngineering : DE)

– วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ ด้วยเครื่องจักร

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมสารสนเทศ

– วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์

– วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ

– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมมัลติมดียและอินเตอร์เน็ต

– วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

3. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อ ไปนี้

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยสีารสนเทศ

– เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(Computer Engineering)

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลตมิิเดยี

– วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(Computer and Information Science)

– ศาสตร์คอมพิวเตอร์

– การพัฒนาซอฟต์แวร์

– คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (computer&networking engineering)

– เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอื่ สาร

– เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุ กิจ

– เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา

– ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ

– เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม

– การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี

– การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

– การจัดการสารสนเทศ

– การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สารสนเทศเพื่อการจดัการ

– ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

– ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

– สถิติศาสตร์บณั ฑิต Commerce andAccountancy Dept / Program :Statistic Field of study (Major) : IT for Business

4. นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ หากเป็นสาขาวิชาดังต่อไปนี้ จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

– วิศวกรรมอุตสาหการ

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยสีารสนเทศ

– สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ

– สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

5. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อ ไปนี้

– รัฐศาสตร์

– รัฐประศาสนศาสตร์

– บริหารรัฐกิจ

– การบริหารทรัพยากรมนุษย์

– การจัดการทรัพยากรมนุษย์

– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

– การจัดการทางธุรกิจ

– การจัดการระหว่างประเทศ

– การจัดการความรู้

– การจัดการเทคโนโลยี

– การพัฒนาเทคโนโลยี

– การจัดการนวตักรรม

– การพัฒนานวัตกรรม

– สาขาอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อ ไปนี้

– รัฐศาสตร์

– รัฐประศาสนศาสตร์

– บริหารรัฐกิจ

– การบริหารธรุ กิจ

– การจัดการทางธุรกิจ

– การจัดการทั่วไป

– การจัดการระหว่างประเทศ

– การตลาด

– การเงนิ

– บัญชี หรือสาขาที่สภาวิชาชีพ รับรองให้เป็นคุณวฒุิทางด้านบญัชี

– เศรษฐศาสตร์

– เศรษฐศาสตร์เชิงปรมิาณ

– เศรษฐศาสตร์การเงนิ

– เศรษฐศาสตร์การคลัง

– เศรษฐศาสตร์การเงนิและการธนาคาร

– เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

– เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ

– เศรษฐศาสตร์ประกอบการ

– การจัดการนวตักรรม

– การจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ

– การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

7. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรทุกสาขาวิชา

8. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมสารสนเทศ

– วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้

– วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ

– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยสีารสนเทศ

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

– วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer andInformation Science)

– การพัฒนาซอฟต์แวร์

– เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ thaijobjob วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ