การ์ดอย่างพึ่งตก ด่วน ประกาศพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า สำหรับหลายๆพื่นที่กำลังจะกลับมาดีขึ้นซึ่งในส่วนของในตอนนี้นั้นอย่าพึ่งใว้วางใจยังไงก็ การ์ดอย่าตก ล่าสุด  วันที่ 13 พ.ย. 64 รา ชกิ จจาฯ ประกาศ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น

โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางไว้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อมุ่งฟื้นฟูความเป็นอยู่

ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ การกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์การแพร่cv-19 ในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

รัฐบาลจึงยังคงเน้นย้ำการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว เพื่อเป็นการยืนยันถึงความพร้อมและบูรณาการประสานความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม

 

อนึ่ง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด

1. จังหวัดตาก

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. จังหวัดนราธิวาส

4. จังหวัดปัตตานี

5. จังหวัดยะลา

6. จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564