มีบัตรประชาชนไทยใบเดียวรับ เงินสด 15,000

ล่าสุด ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เงินเยี ย วย า จากรัฐบาลในทุกโครงการที่ได้รับความเดือ ดร้อ นจากวิกฤ ติcv-19 โดยระบุว่า มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน

1. รัฐบาลไทยใช้ เงินเยียวย า จำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ (GDP) เพื่อแ ก้วิกฤ ติ โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภา  ษี ในอนาคตมาใช้คืน

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้ เงิน เพื่อมาชดเชย เป็น เงินเยียวย า ประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้ นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

3. วิธีการจ่าย เงินเยียวย าเราไม่ทิ้งกัน ของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่ งยา กมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน

4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

5. การชดเชยเกษตรกร หรือเงิน เยียวย าเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยียวย า

6. กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิกฤ ติ ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระท บ รัฐบาลจึงควรชดเชยและจ่าย เงินเยียวย า ทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่ งยา ก ไม่ล่า ช้ า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธ ร ร ม