วิธีลงทะเบียน เราชนะ ง่าย ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้สั มภาษณ์ผ่านรายการร วมใจ  สู้ภัยทำเนียบรั ฐบาล

และได้ออกมาเปิดเผยความคื บหน้าถึงม าตรกา ร เราชนะ เพิ่มเติมคลัง ยื นยัน ลงทะเบียนเราชนะ รอบนี้ไม่ยุ่งยาก

กลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือ เราชนะ ในรอบนี้นั้น มีมากถึง 30-35 ล้า นคน ซึ่งจะเป็นการช่ว ยเหลืออย่างตรงจุดให้กับแรงงานนอกระบบ

ไม่ใช่แรงงานในร ะบบ จึงออกมาเป็นโค รงการเราชนะ ที่ช่วยจ่ายเงิน 3,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน ครอ บคลุมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

คนที่ได้ ผู้ประกอบอาชี พอิสระ พ่อค้ าแม่ขาย แรงงานนอกระบบ วิน มอเตอร์ไซค์ คนส่งอาหารเดลิเวอ รี่ แท็กซี่ เป็นต้น

คนที่ไม่ได้ คนที่อ ยู่ในระบบประกั นสังคม หรือข้ าราชการ พนักง านรั ฐวิสาหกิจ

โครงการเราชนะ ก็ต้ องมีการลงทะเบียน วิธีการลงทะเบียนไม่ยาก แค่ต้ องการข้อมูลและเล ขบัตรประชาชน ซึ่งครั้งนี้จ ะลดขั้นตอนลงไป 

ด้วยการใช้ข้ อมูลและแพ ลตฟอร์มที่มี อยู่แล้ว แ ละใช้การจ่ายเงิน อ าจจะเป็นการจ่ายผ่านพร้อมเ พย์ และคนที่มีรา ยได้น้อย ก็จะจ่ายเงินป่าแอปฯ เป๋าตัง

หรือหากท่านเค ยใช้คนละครึ่ง เป็ นผู้ได้สิทธิในโครงการ เราชนะ อาจจะมีการจ่ ายเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ข องท่าน แต่ร ายล ะเ อียดต่าง ๆ จะชัดเจนใ นวันอังคารหน้า (19 มกราคม 2564)

ทำไมจ่ายแค่ 2 เดือน นายอาคม เผยว่า เราเอ งก็ต้องประหยัดเงินขอ งเราเช่นกัน ก่อนหน้านี้เ รามีการกระตุ้นเ ศรษฐกิจผ่านโครงการคนล ะครึ่ง ก็ให้เงิน 3,500 บาท

ส่วนเงินจากเราช นะที่ให้ 3,500 บาท 2 เดือน เป็นการช่วยเหลื อเยียวย า และถ้าไปบวกเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยเหลื ออีก ก็จะคร อบคลุมทั้ งหมด