ฮุนเซน จากจีน กัมพูชา ลั่น ไม่ใช่ หนูทดลอง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ตามนั้นเลยครับ ท่าน

จากกรณีสำนักข่ าวรอยเตอ ร์ส รายงานผลทดลองทางคลินิกของวัคซีนต้า c vd 1 9  โดยบริษัทซิโนแวค (Sinovac)

บริษัทด้านชีวเวชภัณฑ์ของจีน ซึ่งทำการทดลองระยะท้ายใน ประเทศบราซิล พบว่าประสิท ธิภาพในการป้ องกัน การติ ด ของวัคซีน นั้นน้อยกว่า 60%

ขณะเดี ยวกัน Sinovac เคยเปิ ดเผยผลท ดลองขั้นต้น จากก าร ทดลองวัคซีน โ คโร น าแวค ในคนที่ป ระเทศตุร กี พบ ว่ามีประสิทธิภาพป้อ งกันการติดได้สูงถึง 91.25%

และล่าสุดมีรายงานว่า สมเด็จฮุน เซน นายกรั ฐมนตรีกัมพู ชา ประกาศว่า กัมพูช าประกาศไม่รับวั คซีน Sinovac จากจีน

ซึ่งกัมพูชาไม่ใช่หนูทดลองและถังขยะของใคร จะรอวัคซี นจากองค์การอนามัยโลก WHO รับรองเท่านั้น แม้ว่ากัมพูชาจ ะเป็นประเทศใ กล้ชิ ดกับจีนมากที่สุดในภูมิภาคอา เซียนก็ตาม

ก่อนหน้านี้ ฮุน เซน เคยกล่าวไว้ว่า  วัคซีนในระยะแรกจะถูกแจ กจ่ายให้ประชาช นของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ าย  และได้จัดเตรีย มงบประมาณจัดซื้ อวัคซีนระยะแร ก จำนวน 1 ล้านโดส

เพื่อจัดสรรให้ก ลุ่มประชากรที่มีควา มเสี่ยงติดเชื้อสูง โดย วั คซีน จำนวนดังกล่าวสามารถใช้ได้ในประชาชน 500,000 คน

เนื่องจากแต่ละคนต้องได้รับวัคซีนจำนวน 2  โดส และจะจัดซื้ อวัคซี นเพิ่มเติมในระ ยะสองประมาณ 2-3 ล้านโดส