เปิดรายละเอียด ลูกจ้าง ม.33 ได้รับเงิน

เปเ้นอีกหนึ่งเรื่องราสวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตามและต้องบอกเลย แบบนี้ดีมากครับ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงมาตรการเยียวย าในส่วนของ ผู้ประกันตน มาตรา 33 เนื่องจากสถา นกา รณ์cv ระลอกใหม่ โดยระบุว่า

มาตรการเยียวยาที่ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับคือ

การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกั กตัว หรือเฝ้ าระวังการระบ าดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง

ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่ วคราวเพื่อป้องกัน การระบ าดของโรคทำให้ไม่สามารถประกอบกิจกา รได้ตามปกติ

และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิ ทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน

โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตั วหรือเฝ้าระวัง การระบ าดของโร คหรือมีคำสั่งปิดสถา นที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

1. กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

– ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

– การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

อนึ่ง ลูกจ้าง ม.33 คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป / ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกา รที่มีนายจ้าง และเป็นผู้ส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท / เดือน ถึงจะเข้าข่ ายได้รับมาตรก ารเยียวย าดังกล่าว