ใครกล้าว่า ตากข้าวบนถนน ไม่ดี

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า กระดูก สันหลังของชาติ บางทีก็ ต้องเห็นใจ แต่ บางทีต้งใช้วิจรณญาน เป็นเรื่องราวที่มีให้เห็นทุกปีเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาจะต้องมีการนำข้าวมาตากแดดเพื่อเป็นการกำจัดความชื้นออกจากข้าว และแน่นอนว่าที่ตากก็ไม่ใช่ที่ไหนบนถนนนั่นเอง ตาม ก ฎหม าย พ .ร.บ.ทางหลวง ม าตร า 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 บัญญัติว่า

ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตร ายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียห ายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญ าต ซึ่งหากฝ่าฝื นก็จะมีโท ษ 3 ปี

หรือปรั บไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งที่ผ่านมาแขวงหลวงชนบทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่นำข้าวเปลือกมาตากบนถนนและไหล่ทาง โดยอ้างว่าไม่มีสถานที่ตาก ซึ่งก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจหากพบเกษตรกรรายใดนำข้าวมาตากข วางถนน

นายวิทย์ กล่าว เบื้องต้นก็จะเตื อนให้เก็บออก แต่หากยังไม่ทำตามเจ้าพนักงานก็จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายออกให้ ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ก็ต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายเอง และกรณีนี้หากฝ่ าฝื นคำสั่งเจ้าพนักงานก็มีความผิ ตามก ฎหม ายทางหลวงเช่นเดียวกัน คือ มีโท ษไม่เกิน 3 เดือน ปรั บไม่เกิน 5,000 บาท

ล่าสุดมีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า

 

โพสต์ดังกล่าว

ความคิดเห็นชาวโซเชี่ยล


 

เรียกได้ว่าอย่างไรก็ดีการตากข้าวบนถนนยังไงก็มีความผิ ดนะครับ