ไม่ได้ให้หมดทั่วประเทศ คลังเผยจังหวัดที่จ่อจะได้ 3500 2 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ดีมากครับ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. จากสถานการณ์ ระลอกใหม่ที่มีผู้ติดจำนวนมาก สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนและภาคธุรกิจ

ทำให้รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาชื่อ เราชนะ โดยเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 19 ม.ค.64

ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับโครงการ เราชนะ ที่จะแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังพิจารณาและมีแนวคิดของโครงการนี้ อาจจะแจกเงิน เราชนะ ให้ระชาชนในพื้นที่ 28 จังหวัดสีแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้น

โดยตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่มีข้อสรุปออกมา สุดท้ายต้องรอให้ครม.พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค.

สำหรับโครงการ เราชนะ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องมาลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่คลังเปิดไว้คือ www.เราชนะ.com

กำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนม.ค. และผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะสามารถกดเงินจากตู้เอทีเอ็มในเดือนแรกได้อย่างช้าสุดไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน ก.พ.2564 ครอบคลุม 2 เดือน

การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ 3,500 บาท นาน 2 เดือน จากมาตรการ เราชนะ แยกเป็น

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิ์แล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย

แต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ด้วยหรือไม่อีกครั้ง

กลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่ เป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่เลย

ส่วนกลุ่มที่จะได้รับเงิ นเยียวย าต้องเป็นกลุ่มอาชี พอิสระ เกษตรกร ที่เคยลงท ะเบียนกับก รมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้ องมาลงทะเบียนใหม่

และจะช่วยเหลือพร้อมกันใ นรอบเดียว ในหลักการก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนม าตรก ารเราไม่ทิ้งกั นก่อน เช่น กลุ่ม แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรั ฐบาล และมั คคุเทศก์ เป็นต้น

นอกจากนี้มีกลุ่มไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นจะเป็น กลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้วก ลุ่มข้าราชการกว่า 3  ล้านคน พนักงานและลูกจ้างรั ฐวิสาหกิจ

กลุ่มที่อยู่ในฐานร ะบบกองทุนป ระกัน ตามมาตรา 33 อีก 11 ล้านคน

กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งคลังจะมีเกณฑ์มาวัดว่ารายได้เท่าใด จึงจะไม่ได้รับเงิน 3,500 บาท

โดยพิจารณาบัญชีเงินฝาก รายได้เข้าออกเดือนต่อเดือน ฐ านข้อมูลผู้เสียเงินภาษี เป็นต้น

สำหรับเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในช่วงสิ้นเดือนม.ค.นี้ โดยจ ะแจกเงิน 2 เดือน คือก.พ.และมี.ค. ซึ่งร ายละเอียดการลง ทะเบียนจะไม่ยุ่งยาก

เหมือนมาตรการเ ราไม่ทิ้งกัน ที่มีชุดคำถามเชิงลึก เพื่อพิจา รณาว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่