งานเข้า กรมบัญชีกลางระงับจ่ายเงินเดือน

เมื่อวันที่14 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ทางกรมบัญชีกลาง ที่ลงนามโดยนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/33579 เรื่อง ขอให้ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ โดยเนื้อหาระบุว่า ด้วยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญชีกลางพบว่า ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้ อ c๐vid ในอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบ

ใหม่ จะต้องมีเงินงบประมาณรองรับให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ส่วนราชการต่างๆ จะต้องส่งเอกสารขอเบิกเงินให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่10 ก.ค.2563ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประสานกับสำนักงบประมาณแล้วทราบว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำประจำเดือนก.ค.2563 จึงไม่อาจดำเนินการเบิกจ่ายได้ เพื่อให้การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่องขอให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่บรรจุตามนโยบายดังกล่าวในเดือนก.ค.2563ทั้งนี้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วขอให้เบิกจ่ายได้ในเดือนถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ซึ่งเมื่อเราตรวจสอบ ก่อนหน้านั้น ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45,684 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดของc๐vid ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อเหล่าพนักงานข้าราชการทราบข่าวได้เข้ามอบดอกไม้ ขอบคุณ รองนายก ที่เป็นผู้ผลักดันให้มีการบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่า ขอบคุณสำหรับน้ำใจ สิ่งที่พวกท่านได้รับในวันนี้ ควรค่าแก่การทำงานหนักของพวกท่านทุกคนจากนี้ หวังว่าขวัญกำลังใจที่ท่านได้รับมา จะเป็นแรงผลักดันในการทำงานของพวกท่าน เพื่อทำงานบริการประชาชนอย่างสุดความสามารถ ซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข จนสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้สำเร็จ

แต่สุดท้ายเมื่อ ทางกรมบัญชีกลาง มีหนังสือสั่งระงับการจ่ายเงินเดือดนออกมาแบบนี้แล้ว ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่า กระทรวงจะมีแนวทางในการแกปัญหาเรื่องนี้อย่างไร

ที่มา komchadluek / ข่าวไทย