ข่าวดี FT เดือน ก.ย.-ธ.ค.ลง 0.83 สต. ค่าไ ฟลดเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วย

ถือเป็นข่าวดีมาก เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไ ฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า FT ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับการเรียกเก็บเดือน ก.ย. – ธ.ค.63

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่า FT -12.43 สตางค์ต่อหน่วยนั้นได้สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริง ซึ่งลดลงจากเดิมเรียกเก็บที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไ ฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 3.63 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันค่าไ ฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แม้ว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงจะลดลง เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 และทำให้ต้นทุนการผลิตไ ฟฟ้าลดลงก็ตาม แต่ กกพ. ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องปริมาณการใช้ไ ฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไ ฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักของการปรับลดค่าเอฟทีงวดนี้ เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ และมีผลในงวดปัจจุบัน จากนี้ กกพ. ยังคงต้องประเมินปริมาณการใช้ไ ฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และยังไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางปริมาณการใช้ไ ฟฟ้าได้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางลบ และเป็นภาระต่อการประมาณการค่าเอฟทีในงวดถัดไปด้วย

สำหรับ ปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟที ในงวด ก.ย. – ธ.ค. 2563 ประกอบด้วย

1. ความต้องการพลังงานไ ฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 เท่ากับประมาณ 58,910 ล้านหน่วย ปรับลดลงจากช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไ ฟฟ้าเท่ากับ 69,920 ล้านหน่วย หรือลดลง ร้อยละ -15.75 ในขณะที่ความต้องการพลังงานไ ฟฟ้ารวมในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 193,706 ล้านหน่วย ลดลงร้อยละ -1.62 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 196,896 ล้านหน่วย

2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไ ฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 51.13 ถ่านหิน ร้อยละ 17.97 และการซื้อไ ฟฟ้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 20.15 อื่นๆ ร้อยละ 10.75

3. สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไ ฟฟ้า โดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมา ตามการปรับลดลงของภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง ดังแสดงในตาราง 4. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการ (วันที่ 1- 31 พ.ค. 63) เท่ากับ 32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

อ่อนค่าลงจากประมาณการในงวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประมาณการไว้ที่ 31.70 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

ขอบคุณ ข่าวไทย