ลงเยอะสุดในต้นปี ราคาทองคำ วันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล เต่างติดตามและต้องบอกว่า ผันผวนอยู่ตลอกเวลาจริง ๆ ล่าสุด ราคาท องประจำวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรั บลง 300 บาท เมื่อเทียบกับราค าสุดท้า ยของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยราคาทอ งคำแท่งรับซื้ ออยู่ที่ 25,400 บาท ข ายออกอยู่ที่ 25,500 บาท ราคาทองรูปพรรณรับซื้ ออยู่ที่ 24,938.20 บาท ข ายออกอยู่ที่ 26,000 บาท

 

 

เรื่องซื้ อขา ยทอง จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะพอสมควร แล้วถ้าเราอยากได้ทองคำ และราคาที่ตรงกับที่ตั้งใจไว้ หรือจะซื้อ-ขา ยทองครั้งต่อไป จะต้องทำอย่างไร  วันนี้เราย กบางประเด็ นมาสรุปให้ฟังสำหรับคนที่สนใจเรื่องท องคำ

1. รูปแบบของท อง หลักๆ แล้วมีท องคำอยู่ 2 แบบ คือ ทองแท่ง และท องรูปพรรณ โดยทั้งสองแบบมีทั้ง 96.5% และ 99.99% แต่โดยส่วนมากที่จำหน่ายกัน และมาตรฐ านท องคำประเทศไทยจะกำหนดความบริสุท ธิขั้นต่ำไว้ที่ทอ งคำ 96.5%

 

2. ราคาท อง ราคาทอ งคำแท่ง และราคาทองรูปพรรณ มีราคาข ายออก และร าคารับซื้ อคืนที่ต่างกัน แม้จะน้ำหนักและความบริสุทธิ์เท่ากัน

3. ราคาทอง มีราคาขา ย (หมายถึงราคาที่ร้านท องขายทองให้ลูกค้า) กับราคารับซื้อ (หมายถึงราคาที่ร้านทองจะรับซื้อทอ งคืนจากลูกค้า) ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันราคาฝั่งขา ยจะสูงกว่าราคาฝั่งรับซื้อเสมอ ราคา ทอ งคำแท่งตามประกาศของสมาคมค้าทอ งคำฯ ราคาขา ยจะสูงกว่าราคารับซื้ อคืน 100 บาทเสมอ แต่ในการซื้ อ-ขา ยจริง จะต่างกันปร ะมาณบา ทละ 100-400 บาทในกรณีของท องคำแท่ง หรือประมาณบาทละ 940-1,600 บาทในกรณีของท องรูปพรร ณ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ จะอธิบายในลำดับต่อๆ ไป

4. เวลาไปซื้ อท อง นอกจากราคาทองคำแล้ว เมื่อซื้อทอ งคำแท่งยังมีค่าบ ล็อก(หรือค่าพรีเมี่ยม) และเมื่อซื้อทองรูปพรรณยังมีค่ากำเหน็จเพิ่มด้วย ในบางพื้นที่ ทอ งคำแท่งขนาดแท่ง 5 บาทขึ้นไปจะไม่คิดค่าบล็อก ก็จะคิดแต่ราคาท อง

5. ราคาขายท องรูปพรรณ ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำฯ คือ ราคาขายทองคำแท่ง + 500 บาท ซึ่ง 500 บาทคือราคาประมาณการขอ งค่ากำเหน็จ(ค่าแปรรูปและผลิต)ท องรูปพรรณ 1 บาท แต่ในความเป็นจริง อาจแตกต่างไปจากนี้ได้ เพราะค่ากำเหน็จท องรูปพรรณ 1 บาท มีตั้งแต่ 500 บาท ไปจนถึงหลักพันบ าท ขึ้นอยู่กับลวดลาย ควา มยากง่ายในกา รผลิต

6. ราคาขายท องคำแท่ง ขนาดต่ำกว่าแท่ง 5 บาท มีตั้งแต่ขนาด 1 กรัม, ครึ่งสลึง, 1 สลึง, 2 สลึง จนถึงแบบ 1 บา ท และ 2 บาท ราคาข ายออกคือราคาท องคำแท่งฝั่งขา ยบวกค่าบล็อก ค่าบล็ อกทอ งคำแท่ง 1 บาท มีตั้งแต่ 150 บาท ไป จนถึง 300 บาท ท องคำแท่งมีทั้งแบบไม่มีลวดลาย(มีแต่ตราโลโก้หรือยี่ห้อผู้ผลิต ระบุความบริสุทธิ์ และน้ำหนัก) และแ บบมีลวดลายสว ยงาม ซึ่งแบบมีลว ดลายสวยงามก็มีค่าบล็อกสูงกว่าแบบไม่มีลวดลาย

7. ราคารับซื้อคืนทอ งรูปพรรณ ราคารับซื้อคืนท องรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทองคำฯ กับราคาที่ร้านทองรับซื้ อทอ งจริงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากราคารับซื้ อคืนท องรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าท องคำฯ จะคิดลดจากราคารับซื้อคืนท องคำแท่งเพียง 1.8% ส่วนหลักเกณฑ์ที่ทางสคบ. กำหนดไว้และใช้ปฏิบัติกันโดยส่วนมากคือ หากเป็นทอ งรูปพรรณที่ลูกค้าซื้ อออกจากร้านเดียวกันไป ให้คิดลดจากราคารับซื้ อคืนท องคำแท่งได้สูงสุดไม่เกิน 5% แต่หากเป็นท องคำที่มาจากต่างร้านอาจคิดลดหรือหักได้มากกว่า 5% ทั้งนี้จะไม่มีการบวกค่าลายหรือค่ากำเหน็จคืนให้

8. สาเหตุที่ท องรูปพรรณโดนหักราคารับซื้อคืนเยอะ ก็เพราะว่าเวลานำทอ งรูปพรรณมาขายคืน พอนำทองไปชั่งบนตราชั่ง ท องรูปพรรณจะมีน้ำหนักของ “น้ำประสานท อง” ที่อยู่บนชิ้นทองนั้นด้วย ไม่ได้มีแต่ทองล้วนๆ น้ำประสานท องเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตทอ งรูปพรรณ ใช้ในการเชื่อมรอยต่อของส่วนประกอบเล็กๆ บนชิ้นงานทอ งรูปพรรณ แต่เวลาหักน้ำหนักน้ำประสานท อง จะเป็นการหักที่ “ราคา” โดยตามเกณฑ์ที่กล่าวไปแล้ว

9. ราคารับซื้อคืนทอ งคำแท่ง ใช้ราคาทองคำแท่งฝั่งรับซื้อคืนตามประกาศของสมาคมค้าท องคำฯ โดยดูน้ำหนักท องตามที่ปรารกฎบนตราชั่ง และไม่มีการบวกค่าบล็อกคืนให้ บางพื้นที่อาจมีการคิดลดจากราคาที่ประกาศแต่ไม่มากเท่าที่คิดลดราคารับซื้อคืนทอ งรูปพรรณ

10. เงื่อนไขอื่นๆ เช่น เรื่องใบรับประกันสินค้า ต้องเก็บรักษาใบรับประกันไว้กับทอ ง และนำไปด้วยเวลานำท องไปขายคืน แม้จะไปร้านเดิม ก็อย่าไปคาดหวังว่าทางร้านเข้าจะจำท่าน หรือจำทองของเขาได้ แม้จะเป็นยี่ห้อของเขาเอง จะเป็นสาขาเดิม คนเดิม หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีใบรับประกันตอนซื้ อมาต้องเก็บให้ดี และนำไปด้วยเวลานำทองไปขา ยคืนเสมอ