เชียงราย ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 23 คน จากคลัสเตอร์ชลบุรี สั่งปิดโรงเรียน ล็อคดาวน์ชุมชน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากวันที่ 17 มิ.ย.64 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย

และคณะทำงานติดตามสถานการณ์การแพร่ระบ าดของโรคติดเชื้ อไวรั สโ คโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเทิง เพื่อติดตาม การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโร คติดเชื้ อไวรั สโ คโรนา 2019 และลงพื้นที่จุดสำคัญในการสำรวจความพร้อมสำหรับการดำเนินมาตรการจัดเตรียมแผนรองรับการป้องกันการแพร่ระบา ดของโรคติดเชื้อไวรั สโ ค วิด-19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดยได้ประเมินสถานการณ์และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบ าด พื้นที่ ที่โรงพยาบาลเทิง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อรองรับระบบการป้องกันการแพร่ระบา ดของโ รค ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยทางคณะได้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านรักษ์แผ่นดิน โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี และที่โรงเรียนเพียงหลวง 16 ซึ่งเป็นสถานที่สะดวกใกล้กับชุมชนมากที่สุด

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ กล่าวว่า การแพร่ระบ าดล่าสุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เพราะมียอดผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. ที่พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย วันที่ 15 มิ.ย.พบอีก 2 ราย และล่าสุดวันที่ 16 มิ.ย. มียอดผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกอีก 18 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งตำบลพุ่งไปที่ 23 ราย สำหรับการแพร่ระบา ด ยังอาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย แม้ว่ายังมีการแพร่ระบ าดในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง

ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งเดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเกิดการระบา ดกระจายอย่างรวดเร็ว แต่ทุกฝ่ายร่วมกันผนึกกำลังดำเนินการ ยับยั้งป้องกันอย่างเร่งด่วน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยจังหวัดเชียงรายได้ออกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง โดยจะเน้นการห้ามเข้า ออกพื้นที่ในระหว่างเวลา 21.00น.-05.00 น. การปิดตลาดนัด ตลาดชุมชนในพื้นที่ การจัดชุดค้นหาติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตั้งด่านตรวจคัดกรองทุกชุมชน หมู่บ้าน ตลอด 24 ชม. การปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยในวันนี้มีประกาศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องแจ้งปิดเรียนในรูปแบบ On Site เพื่อเฝ้าระวั งและความปลอดภัยจากเชื้ อไวรั สโควิด 19 เนื่องจากมีนักเรียนติดเชื้อไวรั สโควิด-19จากผู้ปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนมาเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. จึงให้งดมาโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมาพร้อมทั้งเพื่อนในห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการแล้ว ทางโรงเรียนจึงได้แจ้งปิดเรียนในรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 4 ก.ค.64 ทุกระดับชั้นจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งหรือประกาศเปลี่ยนแปลงเพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบ าดของโ รค

โดยให้เรียนในรูปแบบ Online และ On Demand ของสถานศึกษาโดยจะต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนที่กำหนดเพื่อนำมานับชั่วโมงการเรียนและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระ บ าดของโร ค

ข่าวโดย ณัฐวัตร ลาพิงค์ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด เชียงราย