ข่าวดี ถอดแมสก์จัดรายการได้

วันนี้ 18 มิถุนายน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ ให้ขออนุญาตถ่ายทำโดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่ ง ครั ด มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และต้องคั ดกรอ งประวัติก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนขอให้สวมแมสก์ ยกเว้นนักแสดง พิธีกรที่เข้าฉาก สามารถถอดแมสก์ได้ครั้งละ 1 คน ส่วนผู้ประกาศข่าว จะต้องจัดให้มีฉากกั้ น และเว้นระยะ 2 เมตร หรือตามเหมาะสม