ในหลวง พระราชินี พร้อมเจ้าคุณพระฯ เสด็จฯ เปิดงาน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 17.21 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการ ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ พิ พ า ก ษ า หัวหน้า ศ า ล จังหวัดสุพรรณบุรี แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการ ศ า ล เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้ พิ พ า ก ษ า หัวหน้า ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางจรรยารักษ์ พุ่มเจริญ ภริยาผู้ พิ พ า ก ษ า หัวหน้า ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี ชโลธร ประธาน ศ า ล ฎี กา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในเบ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคาร ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงาน ศ า ล ยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

จากนั้นนายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้ พิ พ า ก ษ า ภาค 7 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้ พิ พ า ก ษ า หัวหน้า ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศ า ล เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา ค ดี เยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2534 ให้จัดตั้งแผนก ค ดี เยาวชนและครอบครัวขึ้นใน ศ า ล จังหวัดทุกศาล และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนก ค ดี เยาวชนและครอบครัวใน ศ า ล จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2540

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2553 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง ศ า ล เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา ค ดี เยาวชนและครอบครัว จึงให้มีแผนก ค ดี เยาวชนและครอบครัวเป็น ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัด จึงให้แผนก ค ดี เยาวชนและครอบครัวเป็น ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ ศ า ล เยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณา ค ดี เยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา โดยมีอำนาจพิจารณา พิ พ า ก ษ า ค ดี ตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพ และการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ มีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่น ทั้งจากอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังมีราษฎรซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ กลุ่มลาวครั่ง อำเภอด่านช้าง และอำเภอหนองหญ้าไซ กลุ่มลาวเวียง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภออู่ทอง กลุ่มกะเหรี่ยง อำเภอด่านซ้าย และกลุ่มไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง และอำเภอสองพี่น้อง ซึ่งต่างสวมชุดแต่งกายประจำชาติพันธุ์ มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนต่างโบกธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ด้วยความจงรักภักดี

รถพระที่นั่ง

และปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์และพิมเสนน้ำแก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชน

ขอบคุณ ประชาชาติธุรกิจ