ครม.อนุมัติ เราชนะแล้ววันนี้ ใครได้-ไม่ได้ ชัดเจน เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค.

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาซโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า  เตรียมตัวให้พร้อม

วันที่ 19 ม.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่า ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค. เห็นชอบมาตรากา รเยียวยาประชาช นผู้ได้รับผลกระทบโครงการ เราชนะ

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวย า 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการ เราชนะ จะเป็นแรงงานที่อยู่น อกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ ถื อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดย แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด คาดมีผู้เข้าโครงการประมาณ 31 ล้านคน แ ละจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงท ะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วั นที่ 29 ม.ค.2564

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชี พอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการ รั ฐและต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562