ชัดเจนแล้ววันนี้ กลุ่มที่หมดสิทธิ ได้ 3,500 2 เดือน เราชนะ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีครับท่าน ตรงนี้ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกร ะทบระล อกใหม่ โดย แ จกเงินเยียวย า 3,500 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทรวงการ คลังกำหน ดคนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเ ดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000  บาทต่อคน สามารถลงท ะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การระลอกใหม่

กลุ่มเป้าห มาย : ประชาชนจํานวน 31.1 ล้านคน

1.ไม่เป็นผู้ปร ะกันตนตาม  มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้ วยประกันสังคม

2.ไม่เป็นข้าราช การ พนัก งานรา ชการ พนักงาน ลูกจ้าง  เจ้าหน้า ที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน  หน่วยงานของรั ฐ ที่ได้รับค่าตอบแทนจาก หน่วยงานของรั ฐโดยตรง

3.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ไม่เป็นผู้รับบํา นาญปกติหรือเบี้ยห วัด ากส่วนราชการ

4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

5.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบั ญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนจํานวน 31.1 ล้านคน

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับเงิน ในบัตร ฯ 200 บาท/เดือน) จําน วนไม่เกิน 10 ,127,587 คน คนละ 3,200 บา ท รวมจํานวน 31,408.2784 ล้านบาท

2. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (รายได้ระหว่าง 30.000 100,000 บาท/ปีได้รับ เงินในบัตรฯ 300 บ าท/เดือน) จํานวนไม่เกิน 3, 610,436 คน คนละ 3,300 บาท รวม จํานวน 11,914.4388 ล้านบาท

3 ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกั นสําเร็จ และผ่านการยืนยัน  ตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64 และกลุ่มที่ ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐ านข้อมูล จํานวน 17361,97 คน คนละ 3,500 บาท/เดือน ร วมจํานวน 121,533.8390 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 31.100,000 คน วงเงินรวม 210.179.2734 ล้านบาท

เผยเงินเยียวยา “เราชนะ” กลุ่มที่ 1 ได้รับเงินรวม 4,300 / เดือน

ระยะเวลาดําเนินการ : ประมาณ 5 เดือน (มกราคม พฤษภาคม 2564) ก รอบวงเงินโครงการ: 210.200 ล้านบาท

รูปแบบการใช้จ่ายเงิน :ไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนําไปใช้ผ่า นระบบ เพื่อชําระค่าสิ นค้า เครื่องดื่ม อาหาร และ บริการต่างๆ แต่ไม่รวมถึงส ลากกินแบ่งรั ฐ บาล เครื่องดื่มแอล