อาคมแจงแล้ว หลังปิดฉาก เราชนะ เงิน 7,000

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราชนะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเยียวย าผลกระทบของcv-19 ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว

โดยผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินเยียวย า เราชนะ 2 งวดสุดท้าย ในปลายเดือนนี้ ผู้มีรายได้น้อยที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับวงเงินเยียวย าcv-19

จากโครงการเราชนะจำนวน 8 งวด งวดละ 675-700 บาทตามประเภทผู้ถือบัตรฯ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเยียวย าเราชนะ 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเยียวย าเราชนะ 700 บาทต่องวด

วงเงินเราชนะเริ่มโอนเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวด โดยปัจจุบันมีการโอนเงินไปแล้ว 6 งวด

เหลือวงเงิน 2 งวดสุดท้ายจะโอนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงินเราชนะงวดที่ 7 โอนเข้ าบัตรค นจน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินเราชนะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย โอนเข้าบัตรคนจน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องรีบใช้วงเงินให้หมดภายในเดือนมีนาคม 2564

เพราะวงเงินเราชนะสามารถสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากจะตัดวงเงินทันทีหากใช้ไม่หมด

ขอบคุณ thebangkokinsight