ประกันสังคมเฮ คลังช่วยคนละ 15,000

อีกหนึ่งข่าวดีโดยสำนักงานประกันสังคม หรือ ประกันสังคม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกหรือ ผู้ประกันตน ในกองทุน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมิติต่างๆ

ในช่วงแรกผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

– ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

– หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

– ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

– ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน

– ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

– ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือนงวดค่าจ้างเดือนมี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63 งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63

และงวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63

– คลังช่วยจ่าย 5,000 บาท ผู้ประกันตน 8.6 หมื่นราย

ล่าสุด วันที่ 10 ก.ค. 63 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่อง ขอรับเงินงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จำนวนประมาณ 8.6 หมื่นคน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5พันบาทเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

โดยรมว.คลัง ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ ได้ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กล่าวโดยสรุปคือ ณ เวลานี้ มีกลุ่ม ผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จำนวนกว่า 8.6 หมื่นคนจะได้รับเงิน 5,000บาทรวม 3 เดือน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบเกิน 1 เดือน และผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับเงินเยียวย าจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ไปแล้วนั่นเอง

ขอบคุณ ข่าวไทย