ยูเอ็นถอดกัญชา ออกจากบัญชีสารเสพติดชนิดร้ายแรง

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนื่องจากเมื่อสหประชาชาติมีมติถอดกัญชาออกจากบัญชีย าเส พติดอันต ราย และรับรองให้เป็นพืชที่มีประโยชน์ด้านการแพ ทย์

คณะกรรมาธิการย าเส พติด หรือซีเอ็นดี ของสหประชาชาติ มีมติ 27 ต่อ 25 อนุมัติข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก ให้ถอดกัญชาและย างกัญชาออกจากตารางที่ 4 ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยย าเส พติดให้โท ษ ค.ศ. 1961 ที่จัดกัญชาให้อยู่ในประเภทเดียวกับเฮโรอีน และสารโอปิออยด์ อื่นๆ พร้อมรับรองให้กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ด้านการแพ ทย์ แต่ยังคงมีข้อจำกัดในการใช้งาน

ตามตารางที่ 1 คือเป็นส ารที่มีการเส พติดสูง, เป็นอันต ราย และมีข้อจำกัดทางการแพ ทย์และการบำบัด สำหรับชาติที่โหวตเห็นชอบ อาทิ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เยอรมนี และไทย ขณะที่ ชาติที่ไม่เห็นชอบ อาทิ บราซิล, จีน, รัสเซีย และญี่ปุ่น

ขณะที่ องค์กรด้านนโยบายสนับสนุนย าเส พติดเปิดเผยว่า มีความยินดีต่อข่าวนี้สำหรับประชาชนหลายล้านคนที่ใช้กัญชาเพื่อการบำบัด และสะท้อนตลาดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ใช้ในด้านการแพ ทย์