แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับ ๒ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและพากันถวายพระพร ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระ ประชวรเร็ววัน ทั่วแผ่นดิน

ล่าสุดสํานักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ความว่า

ตามที่ สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบเห ตุระหว่างทรงพระดําเนิน ออกกําลังพระวรกาย ทรงได้รับบา ดเจ็ บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา

เป็นเห ตุให้ทรงพระดําเนินไม่สะดวก เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 เวลาเช้า เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่า ควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่ าตั ด จึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เพื่อทรงรับการรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง โดยคณะแพ ทย์จากโรงพย าบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันถวายการรักษ า

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน