ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 7000

สืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ c 19 โครงการ เราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยจะจ่ายเงินเยียวย า 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าเรากำหนดรวม 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

6.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขณะเดียวกัน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม. ยืนยันแล้วว่า ผู้ประกันตน มาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวย าจากภาครัฐ

ซึ่ง ในโครงการ เราชนะ เนื่องจากถือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งคู่ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตามปกติ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ www.เราชนะ.com

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยเป็นลูกจ้าง ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน

แต่เมื่อลาออก ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อไป จึงถือเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39

ซึ่งจะต้องนำส่งเงินสมทบในฐานะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากงาน

โดย ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า รับจ้างทั่วไป

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อัตโนมัติ ถ้ารายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้