เปิด 2 เงื่อนไข รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 15,000

ยังคงได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ 62% ของค่าจ้างรายวัน

สำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หรือ 15,000 บาท เช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้ว อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงาน 7 ล้านคนนั้น สำนักงานประกันสังคม ขอยืนยันว่า ยังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอน โดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที 160,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 ก.ค. นี้ พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคม สามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า 600,000 ล้านบาท ออกมาใช้เพื่อดูแรงงานที่มีปัญหาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 863,323 ราย รวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาท

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง และผู้ประกันตน กับกรมสรรพากร เพื่อร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

สำนักงานประกันสังคม มีสถานประกอบการ และผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องแสดงรายละเอียดเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากร จำนวน 17 ล้านราย เดิมจะต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอข้อมูลนำส่งเงินสมทบไปประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้ แต่การร่วมมือกันครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปขอหลักฐานการนำเงินสมทบจากสำนักงานประกันสังคมอีกต่อไป

ทางด้าน น.ส.ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทาง Digital Transformation หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการเพื่อยกระดับการให้บริการที่ตรงใจของผู้เสียภาษีและประชาชน

ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 2562 ไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ และบุคคลธรรมดา รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยกรมมั่นใจว่าการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มศักยภาพ

โดยมีเงื่อนไขได้รับเงินเพิ่มตามนี้

-กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วัน

-กลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท มีจำนวนทั้งหมด 86,128 คน

ซึ่งทางประกันสังคมได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง และได้รับอนุมัติแล้ว คาดว่าพร้อมที่จะจ่ายให้ผู้ประกันตนได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

ขอบคุณ ข่าวไทย