ให้แรงงานนอกระบบกู้ยืมสูงสุด 3 แสนบาท

ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเรื่องนี้ ทัั้งโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็นสำหรับข่าวนี้  และ ต้องบอก ว่า สำหรับหลายๆคน ถือว่า ต่อลมหายใจ ได้ต่อเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ (20 ตุลาคม 2563) รายงานว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนา ย กรั ฐม นตรี แถลงผลการประชุม คร ม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยก รมจัดหางาน ตั้งเป้าปล่อยกู้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงิน 7 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยแบ่งประเภทของผู้กู้ ดังนี้

1. รายบุคคล

วงเงินกู้และอัตร าดอกเบี้ย

– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (ปีละ 1,500 บาท) ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – งวดที่ 4

2. รายกลุ่มบุคคล

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวงเงินกู้

2.1 กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย

-เงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

– มีผลงานและรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานในการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

– มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องไม่เคยถูกดำเนินคด ีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคด ีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

เงินกู้แรงงานนอกระบบ

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (6,000 บาทต่อปี) ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – งวดที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบี ยน (กลุ่มบุคคล) กับกร มการจัดหางาน

– มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน

2.2 กรณีกู้ตั้งแต่ 200,000-300,000 บาท

วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย

-เงินกู้ 200,000-300,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – งวดที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้น

– มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน

– มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

– มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

– ไม่เป็นบุคคลล้ มละล าย และต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคด ีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน