เราชนะ เงินเข้าอัตโนมัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีบลต่างติดตามและต้องบอกเลยว่า เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ดีอีกหนึ่งโครการนี่ ที่ จะมีอีกไม่กี่วันแล้ว

โครงการเราชนะ มาตรการช่วยเหลือ CV19 รอบใหม่ที่รัฐบาลเข็นออกมาเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ CV19

โดยรั ฐจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกว่า 31.1 ล้านคน วงเงินรวมทั้งสิ้นมากกว่า 210,000 ล้านบาท

โดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com นั้น

มีรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มผู้มีบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1.กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้วเดือนละ 800 บาท

-รัฐช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ -คิดเป็นเดือนละ 2,700 บาท/คน

-วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

2.กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้วเดือนละ 700 บาท

-รัฐช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาทต่อสัปดาห์ -คิดเป็นเดือน 2,800 บาทต่อคน

-วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

โดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้าครั้งแรกในวันที่ 5 ก.พ. 64 ตามด้วยวันที่ 12 ก.พ., 19 และ 16 ก.พ. 64

เดือนมีนาคม 2564 เงินเข้าวันที่ 5 มี.ค. ตามด้วย 12 , 19 และ 26 มี.ค.64