อนุมัติแล้ว จ้างงานในท้องถิ่นเกือบ 4 หมื่นคน

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ว่างงานทุกท่าน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า อนุมัติแล้ว! จ้างงานในท้องถิ่นเกือบ 4 หมื่นคนทั่วประเทศ เงินเดือน 15,000 บาท #โควิด19

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 จำนวน 3 โครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนี้

1.อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลก ระท บจาก โ ค วิ ด-19 ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้

2)กระจายรายได้ให้ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาลอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

3) ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – กัน ย า ยน 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ

1)เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 932.88 ล้านบาท

2)เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 15,548 คน

3)เกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน

2.อนุมัติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14,510 คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2,701.87 ล้านบาท กระจายลงพื้นที่

2)เพื่อเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทในทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล เป็นต้น

3)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความ เ ดื อ ด ร้ อ น ของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 – กัน ย า ยน 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ

1) เพิ่มการจ้างงานตำบลละ 2 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ รวม 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน คิดเป็นมูลค่า 2,611.8 ล้านบาท

2) เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณากร (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพ

3)เกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่

3.อนุมัติโครงการเฝ้า ร ะ วั ง สร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุท ย า นแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพ ย า กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน 246.69 ล้านบาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9,137 คน โดยได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัฐชีกลาง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน

2)เฝ้าระวังและลดความ เ สี่ ย ง จากการเกิด ไ ฟ  ป่า

3) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ไ ฟ ป่า

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ

1)สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม 246.69 ล้านบาท

2)เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 9,137 คน

ทั้งนี้ โครงการจ้างงาน เพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของครม. ทั้งนี้จะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงาน เพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่างๆ ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ