เช็กวันเงินเข้า พฤศจิกายน หลัง บัตรคนจน เพิ่ม 500

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าดีที่ทั้งโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น ล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2563  สถานีข่าวกระทร  วงการค ลัง  รายงานว่า นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐม นตรีเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าซื้ อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ที่จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 500 บาท จะได้เงินวันที่ 8 ตุลาคม ส่วนอีก 2 งวด จะได้รับเงินวันที่ 1 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม ตามลำดับ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงก ารค ลัง